Главная » О Компании » Кредиторам

Кредиторам

Версия для печати

Уведомление

20.11.2017

«Арна» АҚ банкроттық / конкурстық басқару рәсіміндегі

Кредиторлардың талаптарының тізілімі бойынша

 «Арна» АҚ Кредиторының (-ларының)

Бірінші басшысына

 

 «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысынан (БСН 950740000170),

орналасқан жері: Алматы қ., Шевченко к-сі, 164б үй (заңды мекенжайы),

Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, 2-қабат, 8-бөлме (нақты мекенжайы),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100, 129), 2 50 45 57

 

Шығыс № БУ-_________________ 20.11.2017 ж.

 

Хабарлама

«Арна» АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы 15 желтоқсан күні сағат 12.30-да борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жері бойынша Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221-үй, Қарасай батыр көшесімен қиылысы (бұрынғы Виноградов көшесі; кіретін есігі Байзақов көшесі жағынан), 221-үй, 2-қабат, №8 бөлме мекенжайында «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

     «Арна» АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақ «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабының 1-2-тармақтарының негізінде  кредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар басқа да тұлғаларға мынадай Күн тәртібімен «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

 

 1.       Кредиторларға борышкердің өндірістік қызметін тоқтатудың ағымдағы нәтижелері және кредиторлық берешегінің бір бөлігін кепілдік мүлікті табыстау жолымен өтелуі туралы хабарлау.

 2.        «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 93-бабының 3-тармағы 6) тармақшасы, 99-бабының 1-2-тармақтары бойынша кепілге салынбаған өткізілмеген мүлікті және дебиторлық берешекті сату жоспарын бекіту.

 3.       «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 93-бабы 3-тармағының 13) тармақшасы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы  №178  Бұйрығына сәйкес өзгертулері мен толықтырулары бар Борышкердің (банкроттың) мүлкін (активтерін) сату бойынша электрондық аукционды өткізу қағидаларын бекіту және оны ұйымдастырушыны айқындау ережелері бойынша банкроттық жүргізудің  3 айлық мерзімін ұзарту туралы мәселені қарау.

  4.       «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 93-бабының 2-тармағы 9) тармақшасының негізінде өндіріп алу мүмкін болмайтын дебиторлық берешектің сомасын бекіту.

  5.       Әр түрлі.

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағының 2-бөлігіне сәйкес  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабарламамен kgd.gov.kz сайтындағы «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға» бөлімінде танысуға мүмкіндігі бар.

          «Арна» АҚ-ның кредиторының Бірінші башысынан немесе «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысына қатысуға құқығы бар (сенімхат бойынша) басқа тұлғадан жиналысқа келуін сұраймыз, жиналыс борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жері бойынша 2017 жылғы 15 желтоқсан сағат 12.30-да Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221-үй, Қарасай батыр көшесімен қиылысы (бұрынғы Виноградов көшесі), 2-қабат, №8 бөлме мекенжайында өтеді. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және онда өздерінің кредиторлар кезегі бойынша  дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өткізілетін күні) күші бар сенімхаттарды өздерімен алып жүруін өтінеміз.

         2017 жылғы 15 желтоқсан сағат 12.30-да кредиторлардың жиналысының қарауына жататын, «Арна» АҚ кредиторларының өткізілетін жиналысының материалдарымен кредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері «Арна» АҚ-да борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде таныса алады.

Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (ішкі 100, 129), +7 727 2 50 45 57.  

 

Құрметпен,  

«Арна» АҚ банкроттық басқарушысы                                          Мәмеш Д.Ә

Уведомление

20.11.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна» (БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100, 129), 2 50 45 57

 

 

 

Исх. № БУ-_________________ от 20.11.2017 г.

 

 

Уведомление

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 15 декабря 2017 г. в 12.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

  1.       Извещение кредиторов о текущих результатах завершения производственной деятельности должника и погашении части кредиторской задолженности путем передачи залогового имущества.

  2.       Утверждение Плана продажи нереализованного не залогового имущества и дебиторской задолженности согласно пп.6) п.3 ст. 93, п.п.1-2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

  3.       Рассмотрение вопроса о продлении 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» и Правил проведения и определения организатора электронного аукциона по продаже имущества (активов) должника (банкрота) с изм. и доп. в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №178

  4.       Утверждение суммы дебиторской задолженности, невозможной к взысканию на основании пп.9) п.2 ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

  5.       Разное.

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 15 декабря 2017 г. в 12.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая ул. Виноградова),         2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 15 декабря 2017 г. в 12.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100, 129), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  

Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уведомление

16.08.2017

АҚ банкроттық процедурасы/ конкурстық басқару

барысындағы кредиторлар талаптарының тізіміне сәйкес

 

Арна АҚ-ның банкроттық басқарушысынан

(ЖСН 950740000170)

Алматы қ., Шевченко көшесі, үй 164 б (заңды мекен-жайы)

Алматы қ., Байзақов көшесі, уй 221, 2 қабат, 8 каб. (нақты мекен-жайы)

Тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 «Арна» АҚ Кредитор (кредиторларының)

Бірінші басшысына

«Арна»

 

Шығ.№ ____________, 2017 жылғы 11 қыркүйек

 

Хабарлама

«Арна»АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы 11 қыркүйек сағат 11.30-де борышкер «Арна» АҚ орналасқан:Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан),221-үй, 2-қабат, №8 кабинетмекен жайында  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

         «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-2 тармағылар1-бөлігі негізінде«Арна»АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақкредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларғамынадай Күн тәртібімен«Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

  1.       «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 99-бабының 2-тармақшасына сәйкес электронды аукциондарда бөлек лоттар бойынша мүлікті сату және өткізу нәтижелері.

  2.       Банкроттық процедурасы кезіндегі банкротты «Арна» АҚ-ның ағымдағы өндірістік қызметін тоқтату туралы шешім қабылдау.

  3.       Мүлікті сату жоспары бойынша электрондық аукционда сатылмаған борышкердің мүліктерін бөлек лоттармен тікелей сату туралы мәселені қарастыру.

  4.       «Оңалту және банкроттыққа» ҚРЗ 99-бабы 4-тармағына және 100-бабы 3-тармағына, 104-бабы 104-тармағының сәйкес іске асырылмай қалған мүлікті кепілді кредиторға мүлікті сату жоспары бойынша іске асырылмаған кепілдік мүлікті беру туралы шешім қабылдайды.

  5.       «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 93-бабының 3-тармақтың 13 тармақшасына сәйкес банкротты өткізу 3 айлық мерзімін ұзарту туралы мәселені қарау.

 6.   Әртүрлі.

 

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуынамүмкіндігі бар.

         «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер«Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 11 қыркүйек 2017 ж. сағат 11.30-де борышкер«Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі)  2-қабат,  №8 кабинет. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

2017 жылғы 11 қыркүйек сағат 11.30-де өтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарыменкредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады. Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (100, 129), +2 50 45 57.  

Құрметпен, «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы Мәмеш Д.Ә.

Уведомление

16.08.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна» (БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100, 129), 2 50 45 57

 

Исх. № БУ-_________________ от 16.08.2017 г.

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 11 сентября 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

  1.       Итоги проведения торгов и реализации имущества на электронном аукционе раздельными лотами согласно п.2 ст.99  Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

  2.       Принятие решения о прекращении текущей производственной деятельности банкрота АО «Арна» в период процедуры банкротства.

  3.       Рассмотрение вопроса прямой продажи отдельных лотов имущества должника, которое не было реализовано на электронном аукционе в соответствии с Планом продажи имущества.

  4.       Рассмотрение вопроса о передаче нереализованного залогового имущества, которое осталось нереализованным в соответствии с Планом продажи имущества залоговому кредитору на основании п.4 ст. 99 ЗРК и п.3 ст. 100, п.2 ст. 104  «О реабилитации и банкротстве».

  5.       Рассмотрение вопроса о продлении 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

  6.       Разное.

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 11 сентября 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая ул. Виноградова),         2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 11 сентября 2017 г. в 11.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100, 129), +7 727 2 50 45 57.  

 

 

С  уважением,  

 

Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уважаемые кредиторы!

15.05.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-78 от 15.05.2017 г.

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 09 июня 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1. Уведомление кредиторов об итогах размещения лотов согласно Плана продажи для проведения электронного аукциона разными лотами и итогов по реализации имущества на электронном аукционе раздельными лотами согласно п.2 ст.99  Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2. Рассмотрение вопроса о необходимости дачи согласия на продление 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3. Разное.

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 09 июня 2017 г. в 11.30 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая ул. Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 09 июня 2017 г. в 11.30 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

 

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уважаемые кредиторы!

15.05.2017

АҚ банкроттық процедурасы/ конкурстық басқару

барысындағы кредиторлар талаптарының тізіміне сәйкес

 

Арна АҚ-ның банкроттық басқарушысынан

(ЖСН 950740000170)

Алматы қ., Шевченко көшесі, үй 164 б (заңды мекен-жайы)

Алматы қ., Байзақов көшесі, уй 221, 2 қабат, 8 каб. (нақты мекен-жайы)

Тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 «Арна» АҚ Кредитор (кредиторларының)

Бірінші басшысына

«Арна»

 

Шығ.№ БУ-78, 2017 жылғы 15 мамыр

 

Хабарлама

 

«Арна»АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы09 маусымсағат 11.30-де борышкер «Арна» АҚ орналасқан:Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан),221-үй, 2-қабат, №8 кабинетмекенжайында  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралыхабарлайды.

         «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-2 тармағылар1-бөлігі негізінде«Арна»АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақкредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларғамынадай Күн тәртібімен«Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

 

1. Электронды аукционды әртүрлі лоттармен өткізу үшін Сату жоспарына сәйкес лоттарды орналастыру қорытындысы және «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңының 99 бабының 2 тармағына сәйкес электронды аукционда мүлікті әртүрлі лоттармен сату қорытындысы туралы Кредиторларды хабарландыру.

2. «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР заңының 93 бабының 3 тармағының 13) тармақшасына сәйкес банкроттықты өткізуді 3-айлық мерзімге созуға рұқсат берудің қажеттілігі туралы мәселені қарастыру.

3. Әртүрлі.

 

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуынамүмкіндігі бар.

         «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер«Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 09 маусым сағат 11.30-де борышкер«Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі)  2-қабат,  №8 кабинет. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

2017 жылғы 09 маусым сағат 11.30-деөтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарыменкредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады. Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +2 50 45 57.  

 

Құрметпен, «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

29.03.2017

АҚ банкроттық процедурасы/ конкурстық басқару

барысындағы кредиторлар талаптарының тізіміне сәйкес

 

 

Арна АҚ-ның банкроттық басқарушысынан

(ЖСН 950740000170)

Алматы қ., Шевченко көшесі, үй 164 б (заңды мекен-жайы)

Алматы қ., Байзақов көшесі, уй 221, 2 қабат, 8 каб. (нақты мекен-жайы)

Тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 «Арна» АҚ Кредитор (кредиторларының)

Бірінші басшысына

«Арна»

 

Шығ. № БУ-46, 2017 жылғы 29 наурыз

 

Хабарлама

    «Арна» АҚ-ның банкроттық басқарушысы «Арна» АҚ-ның кредиторларына «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 24-бабы 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде 2017 жылғы 20 сәуiр сағат 11.00-де борышкер «Арна» АҚ орналасқан: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі; кіретін есігі Байзақов к-сі жағынан), 221-үй, 2-қабат, №8 кабинет мекенжайында  «Арна» АҚ-ның кредиторлары жиналысының өткізілетіні туралы хабарлайды.

         «Оңалту және банкроттық туралы» ҚР Заңының 25-бабының 1-2 тармағылар 1-бөлігі негізінде «Арна» АҚ-ның кредиторларына, сондай-ақ кредиторлардың жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де тұлғаларға мынадай Күн тәртібімен «Арна» АҚ-ның кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы хабарланады:

1. ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 99 бабының 2 тармақшасына сәйкес жеке лоттар аукционын өткізу үшін мүлік бағалауының мерзімі өткенніне байланысты ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 93 бабының 3 тармағынынң 5 тармақшасына, 2 тармағынының 1 тармақшасына сәйкес залогтағы мүлікті бағалауды өткізу нәтижесі мен қортындысы туралы кредиторларға хабар беру.

2. ҚР «Оңалту және банкроттық туралы» Заңының 99 бабының 2 тармақшасына, 93 бабының 3 тармағының 6 тармақшасына сәйкес жеке лоттар аукционын өткізу үшін мүлікті сату жоспарын бекіту.

3. «Оңалту және банкроттық» туралы ҚР заңының 93 бабының 3 тармағының 7) тармақшасына сәйкес банкрот "Арна" АҚ-на тиесілі "Восток -Пейдж" ЖШС-нің (ЖСН 980340018957) Жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10%-ын тікелей сату туралы шешім қабылдау.

 

Сонымен қатар кредиторлардың «Оңалту және банкроттық туралы» ҚРЗ 25-бабы 1-тармағы 2-бөлігіне сәйкес «Арна» АҚ кредиторларының жиналысының шақырылатыны туралы ақпараттық хабармен kgd.gov.kz сайтында «Оңалту және банкроттық» бөлімінде немесе борышкердің ducat.kz сайтындағы «Кредиторларға арналған» бөлімінде танысып шығуына мүмкіндігі бар.

         «Арна» АҚ-ның кредиторының немесе «Арна» АҚ кредиторларының жиналысына қатысуға (сенімхат бойынша) құқығы бар өзге тұлғаның Бірінші басшысынан жиналысқа келуін сұраймыз, ол борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде 2017 жылғы 20 сәуiрде сағат 11.00-де борышкер «Арна»АҚ-ның мына мекенжайында өтеді: Алматы қ., Байзақов к-сі, 221-үй, Қарасай батыр көшесінің бұрышы (бұрынғы Виноградов к-сі)  2-қабат,  №8 кабинет. 

         Кредиторлардың барлық өкілдерінен кредиторлардың жиналысына қатысу және өздерінің кредиторлар кезегі бойынша дауыс беру үшін (кредиторлардың жиналысы өтетін күні) күші бар сенімхаттардың өздерінде болуын өтінеміз.

        2017 жылғы 20 сәуiрде сағат 11.00-де өтетін кредиторлардың жиналысының қарауына жататын «Арна» АҚ-ның кредиторларының алдағы жиналысының материалдарымен кредиторлар немесе олардың сенімхат бойынша өкілдері борышкер «Арна» АҚ-ның орналасқан жерінде «Арна» АҚ-ның Заң департаментінде таныса алады. Байланыс телефондары: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +2 50 45 57, 8 771 503 86 50, 8 701 208 75 75.  

Құрметпен,  «Арна» АҚ-ның Банкроттық басқарушысы                                                   Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

29.03.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-46 от 29.03.2017г.

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 20 апреля 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании пп.1-2 ст. 25 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1. Извещение кредиторов об итогах и результатах проведения оценки залогового имущества согласно пп.1) п.2, пп.5) п.3 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» в связи с истечением срока действия произведенной оценки имущества для проведения аукциона раздельными лотами согласно п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2. Утверждение Плана продажи имущества раздельными лотами для проведения аукциона раздельными лотами согласно пп.6) п.3 ст. 93, п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3. Принятие решения о прямой продаже 10 (десяти) % доли  участия в уставном капитале ТОО «Восток-Пейдж» (БИН 980340018957), принадлежащей банкроту АО "Арна" на праве собственности согласно пп.7) п.3 ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».    

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 20 апреля 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 20 апреля 2017 г. в 11.00 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

 

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Уведомление о собрании кредиторов

15.02.2017

Первому руководителю

Кредитора (-ов) АО «Арна»

согласно Реестра требований кредиторов

в процедуре банкротства / конкурсного управления АО «Арна»

 

От Банкротного управляющего  АО «Арна»

(БИН 950740000170),

находящегося г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес),

г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, каб. 8 (фактический адрес),  

тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100), 2 50 45 57

 

 

Исх. № БУ-29 от 15.02.2017

 

Уведомление

 

Банкротный управляющий АО «Арна» уведомляет кредиторов АО «Арна» о проведении собрания кредиторов АО «Арна» на дату 09 марта 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова; вход со стороны Байзакова), д.221, 2 этаж, кабинет №8 на основании п.2) п.2 ст. 24 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

     Уведомляются кредиторы АО «Арна», а также иные лица, имеющие право на участие в собрании кредиторов на основании ч.1 п.1 и п.2 ст. 25 и ст. 73 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» о созыве собрания кредиторов АО «Арна» с Повесткой дня:

 

1.     Рассмотрение вопроса о необходимости и дачи согласия на продление 3-х месячного срока проведения банкротства согласно пп.13) п.3. ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

2.     Извещение кредиторов об итогах и результатах проведения оценки залогового имущества согласно пп.1) п.2, пп.5) п.3 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» в связи с истечением срока действия произведенной оценки имущества для проведения аукциона раздельными лотами согласно п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

3.     Утверждение Плана продажи имущества раздельными лотами для проведения аукциона раздельными лотами согласно пп.6) п.3 ст. 93, п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

4.     Утверждение суммы дебиторской задолженности должника АО «Арна», невозможной к взысканию согласно пп.9) п.3 ст. 93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

5.     Разное.

  

Также кредиторы имеют возможность ознакомиться с информационным сообщением о созыве собрания кредиторов АО «Арна» на сайте kgd.gov.kz в разделе «Реабилитация и банкротство» или на сайте должника ducat.kz в разделе «Для кредиторов» соответствии с ч.2 п.1 ст. 25 ЗРК «О реабилитации и банкротстве».

        

         Просим Первого руководителя кредитора АО «Арна» или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов АО «Арна» (по доверенности) прибыть на собрание, которое состоится по месту нахождения должника АО «Арна» 09 марта 2017 г. в 11.00 час. по месту нахождения должника АО «Арна» по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, угол ул. Карасай батыра (бывшая Виноградова)  2 этаж,  кабинет №8. 

         Всем представителям кредиторов просьба при себе иметь действующие доверенности (на дату проведения собрания кредиторов) для участия и голосования на собрании кредиторов по своей очереди кредиторов.

         С материалами предстоящего собрания кредиторов АО «Арна», подлежащими рассмотрению собранием кредиторов на 09 марта 2017 г. в 11.00 час., кредиторы или их представители по доверенностям могут ознакомиться в АО «Арна» по месту нахождения должника АО «Арна».

Телефоны для контактов: +7 727 2 50 50 50 (внутр. 100), +7 727 2 50 45 57.  

 

С  уважением,  Банкротный управляющий  АО «Арна»                                           Мәмеш Д.Ә.

Оценка имущества АО "Арна"

12.01.2017

Информационное сообщение

о проведении конкурса по закупу услуг по оценке

имущества (активов) должника

 

Банкротный управляющий АО «Арна» (г.Алматы, ул. Шевченко, д. 164б (юридический адрес), ул. Байзакова, 221, 2 этаж (фактический адрес), БИН 950740000170) объявляет конкурс по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника, находящегося по адресам в городах Алматы, Астана, Караганда, Атырау, Уральск. Оценка проводится с целью реализации имущества (активов) должника раздельными лотами.

 

В состав имущества (активов) должника входит:

 

 

1. Нежилое помещение(техническая комната) в многоквартирном доме под оборудование, общей площадью 15 кв.м, земельный участок 3 кв.м., общая долевая собственность. Год постройки 2006г. Кадастровый номер 20-312-064-200, РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он,ул.Жазылбек, д.20 (в удовлетворительном состоянии)

2. Нежилое помещение (офис) в многоквартирном доме общей площадью 179,6 кв.м, общая долевая собственность. Кадастровый номер 21-318-068-907, РК, г. Астана, п. Комсомольский, ул.№ 68, д.3/1, ВП-11. Г/п- 2005 г. (в удовлетворительном состоянии)

3. Нежилое помещение (техническое помещение) в многоквартирном доме общей площадью 101,6 кв.м, с прилегающим земельным 55 кв.м., общая долевая собственность. Кадастровый номер 21-318-068-907, РК, г. Астана, п. Комсомольский ул. 68, д.3/1 ВП-7/29 (в удовлетворительном  состоянии) г/п -2005 г.

4. Офисное помещение в многоквартирном доме, общей площадью 264,9 кв.м.,  земельный участок 132 кв.м., общая долевая собственность. Кадастровый номер -09-142-122-689, РК, Карагандинская область, г. Караганда, р-н Казыбек би, ул.Ленина, д.61/2 (в черновой отделке) Г/п-2006

5. Квартира оборудованная под офис в многоквартирном доме, общей площадью 60.6 кв.м, частная собственность. Кадастровый номер 08-130-035-000-10а-109,РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск,4-й мк-н, д.10а, кв.109 (в неудовлетворительном состоянии)

6.  Офисное помещение в многоквартирном доме, общей площадью 596,6 кв.м., с земельным участком 140 кв.м., общая долевая собственность.  Кадастровый номер-04-066-029-141, РК, Атырауская область г. Атырау,  ул. М.Утемисова, д.116/2  (в удовлетворительном состоянии)

7. Трехкомнатная квартира в многоквартирном доме, общей площадью 124.2 кв.м., Кадастровый номер 04-066-012-409, РК, Атырауская область, г. Атырау, мкр. Сары-Арка, д.28, кв. 10 (в удовлетворительном состоянии)

8. Daewoo Damas (A 583 DS), год выпуска: 2006г. , требуется ремонт

9. Daewoo Damas Dix B3 (A 348 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

10.  Daewoo Damas Dix Van (A 347 TC) год выпуска: 2001г. в удовлетворительном состоянии

11.  Daewoo Damas Dix B3 (A 346 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

12.  Daewoo Damas Dix B3 (A 349 TC) год выпуска: 2001г, в удовлетворительном состоянии

13.  Nissan X-Trail (E 287 BM) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

14.  Ваз-21213 ( A 985 CA) год выпуска: 2001г., в удовлетворительном состоянии

15.  Changan Sc5022 Xxy2 (A 549 ED) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

16.  Toyota Camry ( A 343 CC) год выпуска: 2001г., требуется ремонт

17.  Toyota land Cruiser Prado ( A 931 DY) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

18.  Subaru Legacy ( A 069 ED) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

19.  Nissan X-Trail ( 167 AT 02) год выпуска: 2002г, требуется ремонт

20.  Газ 3302 ( H706585), год выпуска: 1994г. в удовлетворительном состоянии

21.  Уаз 39094-018 ( E 618 BF) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

22.  Ваз-21213 ( A 319 CN) год выпуска: 2003г., требуется ремонт

23.  Subaru Forester ( 626 BZ 02) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

24.  Toyota Rav 4 ( A 920 AS) год выпуска: 2003г., в удовлетворительном состоянии

25.  Chevrolet Niva ( A 703 DV) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

26.  Nissan X-trail ( 214 AO 02) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

27.  Daewoo Damas ( A 582 DS) год выпуска: 2006г., в удовлетворительном состоянии

28.  Телекоммуникационные машины и оборудование в удовлетворительном состоянии (5375 наименований)

29.  Телекоммуникационные машины и оборудование требующие ремонта (около 1260 наименований)

30.  Офисная техника (1500 наименований - компьютеры, мониторы, принтеры, копировальные аппараты, телефонные аппараты и т.д.)

31.  Другие виды основных средств (1000 наименований – офисная мебель и офисный инвентарь)

32.  ТМЦ (интернет и телефонные карточки, кабель, Cisco, адаптеры и т.д.) 465 наименований

33.  Оборудование к установке (телекоммуникационное оборудование HUAWEI)

Примечание:

 

1. Недвижимое имущество находится в гг. Алматы, Астана, Атырау, Караганда

2. Транспортные средства в г. Алматы 15 единиц, в г. Астана 1 единица, в г. Атырау 4  единицы.   

3.Телекоммуникационное оборудование более 6500 наименований находящиеся в городах Алматы, Астана, Атырау и включают:

                                                  - Передаточные устройства;

                                             - Станционное оборудование;

                                                  - АТС;

                                             - Антенны;

                                             - Кабельная канализация;

                                             - Линии электропередач связи.

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 14-00 часов по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 221, 2 этаж, тел. +7 (727) 2 50 50 50 (100, 115, 129), е-mail: z_matenova@ducat.kz, g_sadykova@ducat.kz

Претензии по организации конкурса принимаются с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 по адресу: Департамент Государственых Доходов по г.Алматы, г.Алматы, ул. Абылай хана, д. 93/95, 3 этаж, каб. 334, тел. +7 (727) 2 72 17 86, е-mail: urb_1_6001@taxgalmaty.mgd.kz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борышкердің мүлкін (активтерін) бағалау бойынша қызметті сатып алу жөніндегі конкурсты өткізу туралы ақпараттық хабарлама

 

           Арна АҚ-ның банкроттық басқарушы (Алматы қ, Байзаков к., 221, 2 қабат, БСН 950740000170 (нақты мекен-жайы) (Алматы қ, Шевченко к., 164б үй (заңды мекен-жайы),  Алматы, Астана, Қарағанды, Атырау, Орал қалалары бойынша борышкердің мүлкін (активтерін) бағалау бойынша қызметті сатып алу туралы конкурс жариялайды.

 

Борышкердің мүлкінің (активтерінің) құрамына кіреді:

 

1.   Тұрғын үй емес (техникалық бөлме) көп қабатты пәтерлерде жалпы  көлемі 15 кв.м, жер участкісі 3 шаршы метр, жалпы меншік. Салынған жылы 2006ж. Кадасторлық нөмір 20-312-064-200, ҚР, Алматы қаласы, Әуэзов ауданы, Жазылбек көшесі 20 үй (қанағаттанарлық жағдайда).

2.   Тұрғын үй емес (офистік) көп қабатты пәтерлерде жалпы көлемі 179,6 шаршы метр,  жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 21-318-068-907, ҚР, Астана қаласы,  Комсомольский көшесі №68, 3/1 үй, ВП-11. с/ж-2005 (қанағаттанарлық жағдайда).

3. Тұрғын үй емес (техникалық бөлме) көп қабатты пәтерлерде жалпы көлемі 101,6 шаршы метр, жер участкісі 55 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 21-318-068-907, ҚР, Астана қаласы Комсомольский көшесі №68, 3/1 үй, ВП-7/29 (қанағаттанарлық жағдайда). с/ж-2005 ж

4.  Көп қабатты пәтерлердегі офистық ғимараттар, жалпы көлемі 264,9 шаршы метр, жер участкісі 132 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 09-142-122-689, ҚР, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,  Қазыбек би ауданы, Ленина көшесі 61/2 үй (бірінші әрлеу). с/ж-2006

5. Көп қабатты пәтерлерге пәтерді офис түрінде жабдықталған, жалпы көлемі 60.6 шаршы метр,  жеке меншік.  Кадасторлық нөмір 08-130-035-000-10а-109, ҚР, Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, 4-ші ықшам ауданы, 10а үй, 109 пәтер (қанағаттсызданарлық жағдайда).               

 6.  Көп қабатты пәтерлердегі офистық ғимараттар жалпы көлемі 596,6 шаршы метр, жер участкісі 140 шаршы метр, жалпы меншік. Кадасторлық нөмір 04-066-029-141, ҚР, Атырау облысы, Атырау қаласы,  М.Утемисов көшесі 116/2 үй (қанағаттанарлық жағдайда).

7. Көп қабатты пәтерлердегі 3 бөлмелі пәтер, жалпы көлемі 124.2 шаршы метр, Кадасторлық нөмір 04-066-012-409, ҚР, Атырау облысы, Атырау қаласы, Сары-Арка ықшам ауданы 28 үй, 10 пәтер (қанағаттанарлық жағдайда).

8.    Daewoo Damas (A 583 DS), шыққан жылы: 2006ж. , жөндеу қажет

9.    Daewoo Damas Dix B3 (A 348 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

10.  Daewoo Damas Dix Van (A 347 TC) шыққын жылы: 2001ж.  қанағаттанарлық жағдайда

11.  Daewoo Damas Dix B3 (A 346 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

12.  Daewoo Damas Dix B3 (A 349 TC) шыққын жылы: 2001ж,  қанағаттанарлық жағдайда

13.  Nissan X-Trail (E 287 BM) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

14.  Ваз-21213 ( A 985 CA) шыққын жылы: 2001ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

15.  Changan Sc5022 Xxy2 (A 549 ED) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

16.  Toyota Camry ( A 343 CC) шыққын жылы: 2001ж., жөндеу қажет

17.  Toyota land Cruiser Prado ( A 931 DY) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

18.  Subaru Legacy ( A 069 ED) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

19.  Nissan X-Trail ( 167 AT 02) шыққын жылы: 2002ж, жөндеу қажет

20.  Газ 3302 ( H706585), шыққын жылы: 1994ж.  қанағаттанарлық жағдайда

21.  Уаз 39094-018 ( E 618 BF)  қанағаттанарлық жағдайда : 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

22.  Ваз-21213 ( A 319 CN)  шыққын жылы: 2003ж., требуется ремонт

23.  Subaru Forester ( 626 BZ 02) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

24.  Toyota Rav 4 ( A 920 AS) год выпуска: 2003ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

25.  Chevrolet Niva ( A 703 DV) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

26.  Nissan X-trail ( 214 AO 02) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

27.  Daewoo Damas ( A 582 DS) шыққын жылы: 2006ж.,  қанағаттанарлық жағдайда

28.  Телекоммуникациялық машыналар және жабдықтар  қанағаттанарлық жағдайда (5375 атауы)

29.  Жөндеуге қажет телекоммуникациялық машыналар және жабдықтар ( шамамен 1260 атауы)

30.  Офистік техника (1500 атауы - компьютеры, мониторы, принтеры, копия тусіретін аппараттар, телефондық аппараттар және  т.б.)

31.  Негізгі құралдардың басқа да түрлері (1000 атауы – офистік жиһаз и офистік инвентарь)

32.  ТМЦ (интернет және телефон карточкалары, кабель, Cisco, адаптерлер және  т.б.) 465 наименований

33.  Құру жабдықтары (HUAWEI телекоммуникациялық жабдық)

 

Ескерту:

1. Жылжымайтын мүлік  Алматы, Астана, Атырау, Қараганда, қалаларында.

2. Транспорттық құралдар Алматы қ. 15 бірлік, Астана қ. 1 бірлік, Атырау қ. 4 бірлік.

3. Телекоммуникациялық жабдықтың 6500 атауы Алматы, Астана, Атырау қалаларында:

                                              - Қолдан-қолға берілетін құрылғы

                                              - Станциялық жабдық

                                              - АТС

                                              - Антендер

                                              - Кабельдік канализация     

                                              - Электр қуатын беретін желі байланысы

                     

       Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер осы хабарламаны жариялаған күннен бастап он  жұмыс күні ішінде: Алматы қаласы, Байзаков көшесі, 221үй, 2 қабат, мекенжайы бойынша сағат 10-00 бастап 18-00 дейін қабылданады, түскі үзіліс 12-00 бастап 14-00 дейін, тел: +7 (727) 2 50 50 50 (100, 115, 129), е-mail: z_matenova@ducat.kz, g_sadykova@ducat.kz

      Конкурсты ұйымдастыру бойынша шағымдар мына мекенжайы бойынша қабылданады: Мемлекеттiк Табыс Департаменті, Алматы қаласы, Абылай хан көшесі., 93/95 үй, 3 қабат, сағат  09-00 бастап 18-30 дейін қабылданады, түскі үзіліс 13-00 бастап 14-30 дейін. е-mail: urb_1_6001@taxgalmaty.mgd.kz, тел. +7 (727) 2 72 17 86.

 

 

 

 


Архив Новостей